TOP

Areeya Property PLC.
คณะกรรมการและขอบเขตหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดของปี 2559
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 6/6
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 5/6
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 6/6
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 6/6
5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
6/6
6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ 6/6
7. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ 6/6
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี 6

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือนายทัน เทียนสุวรรณ หรือ นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
 2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
 6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
 7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
 8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
 9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
 10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ
 11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจ นั้นๆ ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดของปี 2559
1. นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12
2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 12/12
3. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 12/12
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี 12

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  • (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  • (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  • (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดของปี 2559
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 15/19
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร 19/19
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 19/19
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 19/19
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี 19

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
 4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
 5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนองค้ำประกัน และการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
 7. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ�ำ นวยการ
3. นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน
4. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง
5. นางสาวอุสราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6. นายกุลพันธุ์ แสนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
7. นายจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
8. นายเอกรัตน์ สาขากร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
9. นายวีรยุทธ์ โพธารามิก ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล
10. ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
11. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
12. นายศยพงศ์ วรเนติโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารข้างต้นเป็นไปตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท วันอัพ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ
4. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท คูลสเปซ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ชิลล์สเปซ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผ้จู ัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไมมี่ลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
 2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
 3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
 6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน มีรายละเอียดดังนี้

  วงเงินอนุมัติ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 600 ล้านบาท ไม่เกิน 600 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้

  วงเงินอนุมัติ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ไม่เกิน 500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
 3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท
 4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท
 5. ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.