TOP

Areeya Property PLC.
คณะกรรมการและขอบเขตหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด ของปี 2560
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3/5
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการ 5/5
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ 5/5
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ 5/5
5. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
6. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
5/5
7. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
5/5
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี 5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี หรือนางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หรือนายทัน เทียนสุวรรณ หรือนายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขาย สินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
 2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน ของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่าง ยั่งยืน
 4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผน ธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจ การบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทน ของฝ่ายบริหาร
 6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังใน การปฏิบัติงาน
 7. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบ บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง การ รายงานทางการเงิน และการติดตามผล
 8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
 9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี จริยธรรม
 10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทใน เรื่องต่างๆ
 11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และ ครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติ ที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการ ของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/ หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมดของ ปี 2560
1. นายวันชัย ตันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 13/13
2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 13/13
3. นายสมพล เทียนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 12/13
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี 13

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรอิสระ ให้การสนับสนุน และเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอ แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบ การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น อิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด เผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ สอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  • (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  • (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  • (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมดของ ปี 2560
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการบริหาร 10/13
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร 12/13
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการบริหาร 13/13
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการบริหาร 13/13
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี 13

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี รายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจ ดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง การบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหาร ต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
 3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทาง การบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
 4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
 5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนองค้ำประกัน และ การอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนิน กิจการของบริษัท
 7. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามปกติของบริษัท และอาจมอบอำนาจให้ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ
3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง
4. นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน
5. นายจิรโรจน์ วงศ์เลิศธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
6. นางสาวฐิติภรณ์ นิวัติศัยวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
7. นางสาวกนกพร อภิชิตานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นางสาวอุสราพร เจริญสวามิภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
9. นายกุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
10. นายวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายบริหารนิติบุคคล
11. ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน
12. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
13. นายศยพงศ์ วรเนติโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารข้างต้นเป็นไปตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต

คณะกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท วันอัพ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ กรรมการ
4. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท คูลสเปซ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท ชิลล์สเปซ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ
4. นายทัน เทียนสุวรรณ กรรมการ

บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี กรรมการ
3. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทคือ นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี รายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบ อำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบ อำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ ดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป ตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไป ตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้
 2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไป วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารทุกประการ
 3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท
 4. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กร
 5. อนุมัติการว่าจ้างบุคคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
 6. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะ กรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้

  วงเงินอนุมัติ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน
กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ไม่เกิน 500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ โดยกำหนด ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง
 2. จัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
 3. เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัท
 4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท
 5. ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด
CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.