TOP

Areeya Property PLC.
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ที่แท้จริง จึงยึดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการบริหาร จัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและ มีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิด ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

คอรัปชั่น หมายถึงการกระทำที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรมหรือ กฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการกับหน่วยงาน ของรัฐเพื่อผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมของ ผู้ประกอบการ หรือกับคู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

- นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายในองค์กร

บริษัทยึดมั่นในการทำธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ต่อสังคม ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัท และไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง กับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้โอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งแสวงหา ผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือครอบครัวหรือบุคคลอื่น

- นโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายนอกองค์กร

จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นภายในองค์กร แล้ว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ภายนอก องค์กรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านคอรัปชั่นที่ เกี่ยวเนื่องกับฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อมิให้เกิดความ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เสียหายและส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศ โดยบริษัทฯ ไม่ สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้การ สนับสนุนคู่ค้า หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามกฎระเบียบของกฎหมาย และขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางอันก่อให้เกิด การคอรัปชั่น ในทำนองเดียวกันบริษัทฯ พร้อมและยินดี ที่จะปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรของรัฐ เพื่อร่วมปราบ ปรามการทุจริตด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อดำรงไว้ซึ่งการ ต่อต้านคอรัปชั่น

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯมีนโยบายและระเบียบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้มี การละเมิดสิทธิทางปัญญา โดยให้พนักงานทุกคนรับทราบ ถึงนโยบายและระเบียบตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน อีกทั้งมี กระบวนการตรวจสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกๆ ปีเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับ ผู้ที่กระทำผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่ง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ชัดเจนแล้วครบ ทั้ง 5 หมวด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย มีรายละเอียดการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ประจำ ปี 2560 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

  • บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม กันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรค ในการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้แจ้งให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากการการส่งหนังสือนัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนความ เห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระเสนอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน ตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 เรื่องการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.areeya.co.th) ล่วงหน้า ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างประชุมประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทเต็มที่
  • ประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มี เหตุจำเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของ ผู้ถือหุ้นด้วย
  • ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสถามคำถาม เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ คือ Website และ การส่งคำถามล่วงหน้ามายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทงั้ การเสนอชอื่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบกอ่ น การประชุม ทั้งนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน หรือ อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธาน กรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ให้เป็นประธานในที่ประชุมจะดำเนินการให้มีการพิจารณา วาระการประชุมและลงคะแนนเสียง เป็นไปตามลำดับ วาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้น บริษัทได้ แจ้งคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนลงคะแนนทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความ ถูกต้องในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้าง สำนักงานทนายความอิสระมาเป็นผู้ตรวจนับคะแนน และ ขออาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานใน การตรวจนับคะแนน และอำนวยความสะดวกในการนับ คะแนนโดยใช้เครื่องอ่านแถบข้อมูล (Barcode)

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนอันได้แก่ คำ ชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้ง คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ นอกจากนั้น ในส่วน ของรายงานการประชุม บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการ ประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี สามารถตรวจ สอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความ ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึก วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมใน รายงานการประชุมด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น ให้สามารถเลือกที่ จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจากกรรมการ อิสระทั้งหมดของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านได้มอบอำนาจ ให้กับท่านกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนแทน ในหลายครั้งที่ผ่านมา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในวาระที่สำคัญ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชน ใกล้เคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้สนองตอบต่อ นโยบายของบริษัทฯ “Areeya Admire You” เพื่อให้ผู้ที่มี ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกฝ่าย เกิดความประทับใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ กับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า: การดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทยัง คงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลลูกค้า ในฐานะ “ลูก บ้าน” ที่เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอารียา โดยมีทีมงานบริการหลังการขายที่ประกอบไปด้วย ฝ่าย ศูนย์บริการลูกบ้าน (Call Center) ฝ่ายบริการหลังการขาย (After Sales Service: AS) ฝ่ายบริหารนิติบุคคล (Customer Management : CM) และฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (Customer Relations Management : CmRM) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการให้ บริการหลังการขายที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกบ้าน

เจ้าหนี้และคู่ค้า: บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา (คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ที่ เกิดกับผู้รับเหมาเสมอเพื่อร่วมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ เช่น จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้รับเหมา จัดหาแหล่ง เงินกู้ให้โดยเจรจากับธนาคารเพื่อผู้รับเหมาสามารถนำใบ ส่งงานไปค้ำประกันเงินกู้ และช่วยในการจัดหาวัสดุกรณี เกิดการขาดแคลนหรือผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง

คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยปฏิบัติ ตามกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไป หลีกเลี่ยง วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อความได้เปรียบทางการค้า

พนักงาน: บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความ สามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนา และเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้า และมั่นคงในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ การ ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบและเอาใจใส่สังคมอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ นั้นยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบ ดูแล และใส่ใจต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท อย่างเพียงพอและทันเวลา อันได้แก่ การส่งข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในระบบ SCP (SET Community Portal หรือ ELCID) การลงข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ตามพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด นอกจากการส่งข่าวสารผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน และ รายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ ของบริษัท (www.areeya.co.th)

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงาน ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจ อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการ จัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้จัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่ จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเดี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงินและระบบควบคุมภายใน และ ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง นี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แนะและกำหนดนโยบายและ มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอด จนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการไปตามที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มีการกำหนด อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติ ธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตาม ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจ ช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำกับบริษัท (ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการมอบ อำนาจในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เป็นไปตามการค้าปกติ หรือเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจทั่วไปเพื่อป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำอันไม่เป็น ธรรมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความ ซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการติดต่อกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า คู่ค้า และกับบุคคลภายนอกทั้งหลาย ไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสมไม่เปิดเผยแจกจ่ายข้อมูลของบริษัทให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดย ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยหรือรับรู้ต่อสาธารณะชน

นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะ พิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการอย่าง รอบคอบทุกครั้ง และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผย รายการดังกล่าวในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลคน เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำรายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การ ดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษัททุกครั้งซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วม อยู่ด้วย 3 ท่าน ซึ่งการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ จะ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น รวม ถึงการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เพื่อให้แน่ใจ ว่าจะไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งใน การประชุมแต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูล และรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ พิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่าง รอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวม ทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อ ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะ กรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุใน หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปีที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือ ตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผย รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน การ พิจารณาความเหมาะสมของแผนการกำกับดูแลและ ตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบ ภายในที่ได้ตรวจสอบระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร ที่จัดทำโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให้ ข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อ นำเสนอตอ่ ฝา่ ยบรหิ าร นอกจากนคี้ ณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาด้วย ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จำนวน 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุในหัวข้อค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของคณะกรรมการสรรหากรรมการ และ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่ ได้มีการจัดตั้งขึ้น เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมี จำนวนไม่มาก และสามารถเรียกประชุมเพื่อพิจารณาใน เรื่องดังกล่าวได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น ปกติอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริษัทยังจะต้องปฏิบัติ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Listed Companies) เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ของบริษัท มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจที่จะใช้ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อรายงานทาง การเงิน เป็นต้น

CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.