TOP

Areeya Property PLC.
สารจากประธานกรรมการ

ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำ เนินการตามแผนระยาวที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้น โดยในปี 2558 และ 2559 เป็นปีที่มีความสำ คัญต่อการเจริญเติบโตของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ในปี 2558 และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ กำ ไรในปี 2559 ดังที่จะเห็นได้จากการเติบโตของการรับรู้รายได้และกำ ไรที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัญหาจากภายนอกในแง่ของเศรษฐกิจที่เติบโตเพียงเล็กน้อย โดยในปี 2558 GDP เติบโตเพียงร้อยละ 2.8 และในปี 2559 เติบโตร้อยละ 3.1 ทั้งนี้ยังมีผลกระทบจากที่การขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า ที่ไม่ส่งผลเชิงบวกมากเท่าที่ควร ทำ ให้เกิดการหดตัวในครึ่งปีหลังของปี 2559

ในปี 2559 บริษัทมียอดขายรวมจำ นวน 4,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 โดยเป็นยอดขายโครงการแนวราบร้อยละ 79 และแนวสูงร้อยละ 21 ซึ่งจากยอดขายดังกล่าวทำ ให้บริษัทมียอด Backlog รวมทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 1,380 ล้านบาท ในส่วนของผลการดำ เนินงานของปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและรายได้อื่นจำ นวน 4,725 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 13 แต่โดยภาพรวม บริษัทมีกำ ไรสุทธิ 263 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 22 ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ บริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างแล้วเสร็จ 2 โครงการซึ่งจะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปี 2559 และยังจะมีการส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ในขณะที่ตลาดทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยว ยังคงเป็นตลาดที่มีความต้องการอย่างมาก ซึ่งทำ ให้มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเวลา 4 ปีดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้จัดทำ โครงการต่างๆ ที่จะรองรับรายได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะรับรู้เป็นรายได้ บริษัทก็มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำ เนินงานทั้งก่อสร้างและออกแบบ พร้อมที่จะรับรู้รายได้ในอนาคตอีกหลายปีอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน โครงการพัฒนาแนวราบ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮมส์ ก็ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาวไว้ด้วย โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย เปิดขายโครงการแล้วทั้งสิ้น 49 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 33,704 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารวมที่ขายแล้ว 22,326 ล้านบาท เหลือเป็นสินค้าเพื่อจำ หน่ายรวมประมาณ 11,378 ล้านบาท โดยในปี 2559 มีโครงการเปิดใหม่จำ นวน 12 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 5,176 ล้านบาท และประมาณการเปิดโครงการใหม่ในปี 2560 อีก 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 24,000 ล้านบาที

ความสำ เร็จที่เกิดขึ้นและกำ ลังจะเกิดขึ้นนี้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่องและมั่นคงความสำ เร็จของบริษัทคงเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอันดีจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ดังนั้นผมในนามของ บริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ทำ ให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ในภาวะไม่ปกติ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำ เนินงานโดยคำ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสรรสร้างสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าสืบไป และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป


นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.