TOP

Areeya Property PLC.
สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยแผนระยะยาว ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ โดยในปี 2561 นี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง หลังในการทำธุรกิจที่ยั่งยืน โดยกำหนดคุณลักษณะของบ้านอารียาฯ ให้ชัดเจนขึ้นและตอบสนอง นโยบายการเติบโตที่ยั่งยืน 4 ประการคือ 1. Aesthetic Design & Premium Quality งานออกแบบที่ เป็นเอกลักษณ์เด่นที่มาพร้อมคุณภาพ เพื่อสร้างความเป็นตัวตนของอารียาฯ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้ลูกค้า 2. Sustainable Happiness ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นความต่อเนื่องที่อารียาฯ ได้ทำมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว 3. Innovative Living นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบเพื่อ ให้เกิดความสอดคล้องกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และ 4. Best in Class After-Sales Services การเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มการขายและหลังการขาย เพื่อให้ลูกบ้านได้มีความเป็นอยู่ ที่ดีในระยะยาว

โดยที่การพัฒนาแกนหลักทั้ง 4 ในปี 2560 นี้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 และยอดรับรู้รายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้ยังมีคอนโดมิเนียมที่สามารถขายได้เกือบปิดโครงการด้วยเช่นกัน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 165 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแกนหลักของ บ้านอารียา รวมทั้งการขายคอนโดมิเนียมที่ประสบความสำเร็จและจะรับรู้รายได้ในอนาคต ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมี Backlog คอนโดมิเนียมรอส่งมอบให้ลูกค้า ประมาณ 2,305 ล้านบาท ในขณะที่โครงการแนว ราบก็ยังรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและขยายตัวต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ในช่วงเวลาของปี 2560 เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเติบโตของอารียาฯ เช่นเดียว กับปี 2557 ที่บริษัทฯเตรียมความพร้อมของตัวเองการการก้าวขึ้นจากรายได้ 2,000 ล้านบาทมาเป็น 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่าการสร้างรากฐานที่มั่นคงและต่อเนื่องในจังหวะเวลาที่เหมาะ สมจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้เป็นลำดับ ดังจะเป็นได้จากจำนวนโครงการต่างๆ ณ สิ้นปี 2560 ที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 62 โครงการ โดยเป็นโครงการแนวราบจำนวน 50 โครงการมูลค่ารวม 25,859 ล้านบาท และแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมอีก 10 โครงการ มีมูลค่ารวม 16,986 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีโครงการ ที่อยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะเปิดในปี 2561 อีก 14 โครงการ มีมูลค่ารวมประมาณ 20,260 ล้านบาท

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เติบโตไป พร้อมๆ กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นนี้คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้ รับการสนับสนุนอันดีจากทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น ผมในนามของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าทุกท่าน ผู้สนับสนุนทางการเงิน พันธมิตรทางการค้า และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตมา เป็นลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน โดยปฏิบัติ ตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างสรรค์แนวทางหลักทั้ง 4 ด้านเพื่อตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงของลูกค้าสืบไป และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน อย่างดีในปีต่อๆ ไป


นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.