TOP

Areeya Property PLC.
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 39,200,000 บาท

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
28/02/61 04/05/61 25/05/61 เงินสด 0.04 บาท 01/01/60-31/12/60
13/03/60 27/04/60 23/05/60 เงินสด 0.05 บาท 01/01/59-31/12/59
08/03/59 28/04/59 24/05/59 เงินสด 0.04 บาท 01/01/58-31/12/58
27/02/58 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/57-31/12/57
27/02/57 09/05/57 23/05/57 เงินปันผล 0.03 บาท  
27/02/56 02/05/56 23/05/56 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/55-31/12/55
29/02/55 02/05/55 25/05/55 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/54-31/12/54
23/02/54     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/53-31/12/53
24/02/53     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/52-31/12/52
CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.