TOP

Areeya Property PLC.
หลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนด ให้ผู้รับรู้จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ใน การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล ดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุก ครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นพร้อมทั้งส่ง สำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีนโยบายที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ และไม่ให้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคล ข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของ บริษัทฯ ต่อไป

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจ สอบได้ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายใน เพื่อเสนอรายงานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำปี 2561 จากการประเมินระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

  1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
  2. การบริหารความเสี่ยง
  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกองค์ ประกอบมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล และได้นำ เสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ในการประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุม ภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึง ความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้ มีการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจ การบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็น อิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน ระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม โดยผล การตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระ สำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ได้ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น ซึ่งพบว่าไม่มีจุดอ่อนของ ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.