TOP

Areeya Property PLC.
เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2561 16:02

ชื่อย่อหุ้น: A สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 6.65 ปริมาณซื้อขาย: 20,000
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.65 - 6.65 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 6.45 - 6.75

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)
CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.