TOP

Areeya Property PLC.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้นำ หุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2547 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจที่แตกต่าง กันในปีต่างๆดังนี

 • ในปี 2547 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท อารียา เซอร์วิส จำ กัด) โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อดำ เนินธุรกิจบริการหลังการขายด้าน อสังหาริมทรัพย์
 • ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท วัน อัพ จำ กัด) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 64.99 เพื่อ ดำ เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำ หรับโครงการอารียา และลูกค้าภายนอก
 • ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัทย่อย แห่งหนึ่ง (บริษัท วัน อัพ จำ กัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม ทำ ให้ สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนเป็นร้อยละ 99.99
 • ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดย มีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย
  • บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำ กัด เพื่อดำ เนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
  • บริษัท คูลสเปซ จำ กัด เพื่อดำ เนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
 • ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ไวต์ ลิฟวิง จำ กัด เพื่อดำ เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.99 คือ บริษัท ชิลล์สเปซ จำ กัด เพื่อดำ เนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
 • ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.97 คือ บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำ กัด เพื่อดำ เนินการด้านธุรกิจค้าปลีก
 • ในปี 2560 บริษัท อารียา คอนวิเนียน สโตร์ จำ กัด ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อารียา ฮอสพิทอลลิตี้ จำ กัด โดย ได้จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวง พาณิชย์แล้ว และเปลี่ยนลักษณะธุรกิจเป็นร้านอาหาร จากเดิมที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก

บริษัทเริ่มดำ เนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทจัดสรรที่ดินเพื่อขายและรับจ้างปลูกสร้างบ้านซึ่ง เป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมด ต่อมาในปี 2548 บริษัท เริ่มขายบ้านสร้างก่อนขาย ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 3 และ 4 ชั้น และในปี 2549-2554 บริษัทได้เพิ่มสินค้าหลัก อีก 2 ประเภท คือ คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ และ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตกแต่งพร้อมอยู่ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าในตลาด นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัท ได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 2 และ 3 ชั้นใหม่ โดยทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นแบบใหม่ชื่อ เดอะ วิลเลจ และทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้นแบบ ใหม่ชื่อ เดลี่ ซึ่งทาวน์เฮาส์ทั้ง 2 แบบได้รับการตอบรับจาก ลูกค้าเป็นอย่างดี และสำ หรับแบบ เดอะ วิลเลจ บริษัทได้ นำ มาใช้ในการทำ บ้านเดี่ยวด้วย รวมถึงในปี 2557 บริษัท ได้ออกแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบใหม่ ชื่อ อารียา โคโม่ และในปี 2558 บริษัทได้ออกแบบทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น แบบ ใหม่ชื่อ บริกก

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มดำ เนินธุรกิจคอมมูนิตี้ มอลล์ แถวสุขุมวิท 77 ชื่อว่า พิคคาเดลี่ แบงค็อก และ ในปี 2558 ได้เปิดอีกแห่ง ชื่อ ไลฟ์สไตล์คลับ (Life Style Club) อยู่ย่านเกษตร-นวมินทร์

2. สรุปภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย จะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว เดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่10 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 มีมติอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อารียา คอนวีเนียน สโตร์ จำ กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำ ธุรกิจ ค้าปลีก

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดย จะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว เดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 220,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 980,000,000 ล้านบาท เป็น 1,200,000,000 บาท มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย จะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราว เดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกจำ หน่ายหุ้นกู้ จำ นวน 1,000 ล้านบาท   (จำ นวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้บริษัทสามารถ ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำ หนด

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ออกจำ หน่ายหุ้นกู้ จำ นวน 646.8 ล้านบาท (จำ นวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลัก ประกัน.มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยจะออก และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำ เนินการจำ นวน 62 โครงการ และมีอีก 2 โครงการที่เป็นคอม มูนิตี้มอลล์ รวมทั้งสิ้น 64 โครงการ ดังนี

ลำดับ โครงการ

ที่ตั้ง

ประเภทสินค้า
1. อารียา บุษบา ลาดพร้าว 130 บ้านเดี่ยว
2. อารียา สวนา 3 เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี่ยว
3. อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์ บ้านเดี่ยว
4. อารียา โคโม่ บางนา บางนา บ้านเดี่ยว
5. เดอะ วิลเลจ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
6. อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ บางนา บ้านเดี่ยว
7. อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา หทัยราษฎร์ บ้านเดี่ยว
8. เดอะวิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ไทรน้อย บ้านเดี่ยว
9. อารียา ดอนเมือง สรงประภา ดอนเมือง - สรงประภา บ้านเดี่ยว
10. อารียา โคโม่ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ บ้านเดี่ยว
11. อารียา โคโม่ วงแหวน - ราชพฤกษ์ บางบัวทอง บ้านเดี่ยว
12. แอทโฮม เกษตร - นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์
13. เดอะ คัลเลอร์ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ ทาวน์เฮ้าส์
14. อารียาทูบี ลาดปลาเค้า ทาวน์เฮ้าส์
15. อารียา เดลี่ เกษตร - นวมินทร์ ทาวน์เฮ้าส์
16. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์
17. เดอะ คัลเลอร์ส บางนา ก.ม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
18. เดอะ วิลเลจ บางนา กม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
19. เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา ก.ม. 8 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
20. เดอะ คัลเลอร์ส เลชเชอร์ บางนา ก.ม. 10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
21. เดอะคัลเลอร์ส บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
22. เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
23. เดอะวิลเลจ บางนา - วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
24. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม รังสิต - ลำลูกกา รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
25. อารียา แมนดารีน่า สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 ทาวน์เฮ้าส์
26. เดอะ คัลเลอร์ส ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 1 ดอนเมือง-สรงประภา ทาวน์เฮ้าส์
27. อารียา บริกก์ ดอนเมือง - สรงประภา ดอนเมือง-สรงประภา ทาวน์เฮ้าส์
28. เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
29. เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
30. เดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
31. เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน - รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์
32. เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน - รามอินทรา หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์
33. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน - ราชพฤกษ์ บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์
34. เดอะคัลเลอร์ส วงแหวน – ราชพฤกษ์ บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์
35. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
36. เอ สเปซ อโศก – รัชดา อโศก - รัชดา คอนโดมิเนียม
37. เอ สเปซ เกษตร เกษตร - นวมินทร์ คอนโดมิเนียม
38. เอ สเปซ เพลย์ รัชดา - สุทธิสาร รัชดา - สุทธิสาร คอนโดมิเนียม
39. เอ สเปซ สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม
40. เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 สุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม
41. เอ สเปซ มี บางนา บางนา คอนโดมิเนียม
42. เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก - รัชดา อโศก - รัชดา คอนโดมิเนียม
43. เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ คอนโดมิเนียม
44. Pickadaily Bangkok สุขุมวิท 77 คอมมิวนิตี้ มอลล์
45. Life Style Club เกษตร - นวมินทร์ คอมมิวนิตี้ มอลล์
46. อารียา บริกก์ รังสิต - ลำลูกกา รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
47. เดอะคัลเลอร์ส รังสิต - คลอง 4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
48. เดอะวิลเลจ บางนา – วงแหวนฯ 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
49. เดอะวิลเลจ กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
50. เดอะเพลส กาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
51. เดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
52. ดิ เอวา เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 77 บ้านเดี่ยว
53. เดอะ คัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก- ราชพฤกษ์ 3 ไทรน้อย ทาวน์เฮ้าส์
54. อารียา บริกก์ บางนา กม.10 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
55. อารียา บริกก์ บางนา-วงแหวนฯ บางนา ทาวน์เฮ้าส์
56. เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 หทัยราษฎร์ ทาวน์เฮ้าส์
57. เดอะ คัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
58. เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน รังสิต ทาวน์เฮ้าส์
59. เอ สเปซ เมกา บางนา คอนโดมิเนียม
60. เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม ซอง สุขุมวิท คอนโดมิเนียม
61. เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา บางนา ทาวน์เฮ้าส์
62. เดอะ วิลเลจ เอ็กซ์คลูซีฟ บางนา 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
63. เดอะ คัลเลอร์ส บางนา วงแหวน 2 บางนา ทาวน์เฮ้าส์
64. อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 รังสิต ทาวน์เฮ้าส์

3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 • รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินและบ้านซึ่งรับรู้เมื่อได้รับชำ ระครบถ้วนตามสัญญาจะซื้อจะขาย และได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว และรายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน ซึ่งรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่ทำ เสร็จ โดย รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการขายที่ดินและบ้าน

  ตารางรับรู้รายได้ในปี 2560, 2559 และปี 2558 ของบริษัทฯ โดยแยกตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์

  ประเภท ขาย
  2560 2559 2558
  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท
  คอนโด 1,881 4,246 491 1,030 354 566
  บ้านเดี่ยว 159 845 161 780 134 616
  ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 2,255 6,035 1,205 3,075 1,267 3,262
  ที่ดิน 1 2 - - - -
  ยอดรวม 4,296 11,128 1,857 4,885 1,755 4,444
  % เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน 131% 128% 6% 10% 77% 63%

  ประเภท โอน
  2560 2559 2558
  หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท
  คอนโด 637 1,569 636 1,330 631 762
  บ้านเดี่ยว 155 783 139 686 56 372
  ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด 1,034 2,604 1,032 2,627 1,189 3,054
  ที่ดิน 1 2 - - 2 1,210
  ยอดรวม 1,827 4,958 1,807 4,643 1,878 5,398
  % เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน 1% 7% -4% -14% 136% 122%

  คอนโดมิเนียม สำหรับปี 2560 ยอดขายคอนโดมิเนียมเท่ากับ 4,246 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3,216 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้โครงการที่เปิดใหม่ใน ระหว่างปี และการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในต่าง ประเทศ ในขณะเดียวกันโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ แล้วก็ยังคงสร้างยอดขายได้อยู่

  ยอดขายหลักมาจากโครงการ เอ สเปซ เมกา และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา ที่มียอดขายในปีนี้จำ นวน 2,808 ล้าน บาท โดยโครงการ เอ สเปซ เมกา เป็นโครงการใหม่ที่ เปิดตัวในปี 2560 ส่วนโครงการ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก- รัชดา เป็นโครงการที่ดำ เนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในระหว่างปียังมีโครงการที่เปิดตัวใหม่อีก 1 โครงการ คือ เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เม ซอง ซึ่งสร้างยอดขาย 312 ล้านบาท ในปีนี้ นอกจากนั้นโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ก็ยัง สามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นในงวดนี้เช่นกัน โดยเฉพาะ โครงการ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์, เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 ที่มียอดขายรวมกันในงวดนี้ กว่า 1,121 ล้านบาท ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำ ให้ยอดขายรวม ของงวดนี้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

  ส่วนยอดโอนของคอนโดมิเนียมสำ หรับปี 2560 เมื่อ เปรียบเทียบกับปี 2559 นั้น บริษัทฯ รับรู้รายได้จากคอนโด มีเนียมสูงขึ้นจากปีที่แล้วจำ นวน 239 ล้านบาท โดยรายได้ ส่วนใหญ่ยังคงมาจากโครงการเดิมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ แล้วจำ นวน 3 โครงการหลัก ได้แก่ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก- รัชดา, เอ สเปซ มี บางนา และ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 ที่มี ยอดรับรู้รายได้ในปี 2560 ที่ 742 ล้านบาท, 250 ล้านบาท และ 339 ล้านบาท ตามลำ ดับ ประกอบกับมีโครงการ ใหม่ที่เริ่มโอนในระหว่างปีคือ เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ ซึ่งรับรู้รายได้ในปีนี้จำ นวน 215 ล้านบาท นอกจากนั้น เป็นรายได้จากคอนโดมิเนียมโครงการอื่นๆ

  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาที่จำ นวนหน่วยที่โอน กรรมสิทธิ์ จะพบว่ามีจำ นวนหน่วยไม่แตกต่างไปจากปีที่ แล้ว แต่บริษัทสามารถทำ รายได้ได้สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงการปรับตัวของราคาขายที่สูงขึ้นจากปีที่แล้ว

  สำ หรับปี 2559 ยอดขายคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 อย่างมีสาระสำ คัญเนื่องมาจากมี 2 โครงการใหม่ เพิ่มขึ้นในปี 2559 บวกกับการปรับราคาขายขึ้นเนื่องจาก พ้นช่วง pre-sale

  ในปี 2559 บริษัทฯ มียอดรับรู้รายได้ของ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 และ เอ สเปซ มี บางนา ซึ่งต่อเนื่องมาจากปี 2558 และ มีโครงการใหม่ที่แล้วเสร็จและพร้อมส่งในปีนี้คือ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา ซึ่งได้เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มูลค่ารับรู้รายได้ของโครงการ เอ สเปซ มี บางนา, เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77, เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา และ เอ สเปซ สุขุมวิท 77 ในปี 2559 เป็นมูลค่า 336 ล้านบาท, 346 ล้านบาท, 641 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำ ดับ

  ในปี 2558 ยอดขายและยอดรับรู้รายได้ของคอนโดมิเนียม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีคอนโดมิเนียม แล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบจำ นวน 2 โครงการ มูลค่า โครงการรวม 2,908 ล้านบาท มูลค่ารับรู้รายได้ 720 ล้านบาท

  บ้านเดี่ยว สำหรับปี 2560 ยอดขายบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ นวน 65 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้เปิดโครงการ ใหม่ในปี 2560 “ดิ เอวา เรสซิเดนซ์” ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว บนทำ เลสุขุมวิท 77 โดยมีราคาขายเริ่มต้นที่ 30 ล้านบาท การเปิดตัวโครงการนี้ ทำ ให้บริษัทได้รับยอดขายเพิ่ม ขึ้นจำนวน 123 ล้านบาท นอกเหนือจากยอดขายจาก โครงการใหม่ข้างต้น โครงการที่ดำ เนินงานต่อเนื่องมาจาก ปีก่อน เช่น อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ และ อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา ก็สามารถทำ ยอดขายได้เพิ่ม ขึ้นในปีนี้ด้วย ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำ ให้ยอดขายรวมของงวด นี้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

  ส่วนของยอดโอนสำ หรับปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 97 ล้านบาท เป็นผลมาจากโครงการใหม่ใน ปี 2560 “ดิ เอวา เรสซิเดนซ์” ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 นี้ ทำ ให้ยอดโอนเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท ประกอบ กับโครงการที่สร้างเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปลายปี 2559 เช่น อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ และ อารียา วงแหวน-รามอินทรา ก็ยังคงโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นในปี 2560 ทำ ให้สามารถรับรู้รายได้กว่า 480 ล้านบาทในปีนี้ ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำ ให้ยอดโอนของ งวดนี้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

  ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการเพิ่มเติม 3 โครงการได้แก่ อารียา ดอนเมือง สรงประภา, อารียา โคโม่ ลาดกระบัง- สุวรรณภูมิ และอารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์ มูลค่า โครงการรวม 916 ล้านบาท และรับรู้รายได้บางส่วนปี 2559 จำ นวน 77 ล้านบาท และมีอีก 2 โครงการที่ได้ เริ่มโอนในปลายปี 2558 ได้เล็กน้อยและโอนได้มากใน ปี 2559 ได้แก่ อารียา โคโม่ บางนา กม.10 และอารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา โดยมียอดโอนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ นวน 422 ล้านบาท ดังนั้นจึงทำ ให้ในปี 2559 มี การรับรู้รายได้มากกว่าปี 2558

  ทาวน์เฮ้าส์ เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ โดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มี รายได้น้อยถึงปานกลางค่อนข้างสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำ เนินงานทั้งหมดรวม 25 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,828 ล้านบาท หรือ จำ นวน 4,423 หน่วย ซึ่งมีจำ นวนโครงการที่เริ่มโอน กรรมสิทธิ์แล้วจำ นวน 23 มูลค่าโครงการรวม 11,773 ล้าน บาท และรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์สำ หรับปี 2560 เท่ากับ 2,604 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีโครงการอยู่ระหว่างดำ เนินงาน ทั้งหมดรวม 30 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 15,059 ล้านบาท หรือจำ นวน 5,579 หน่วย ซึ่งมีจำ นวนโครงการ ที่เริ่มโอนในปี 2559 จำ นวน 9 โครงการมูลค่าขายรวม 4,260 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ สำ หรับปี 2559 เท่ากับ 2,627 ล้านบาท

  • ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

   ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำ หรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จาก 3,056 ล้านบาทเป็น 3,302 ล้านบาท คิดเป็น ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำ นวน 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 8% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในต้นทุนขายของบ้านเดี่ยวและ ทาวน์เฮ้าส์จำ นวน 102 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นใน ต้นทุนขายของคอนโดมีเนียมที่ 144 ล้านบาท ซึ่งต้นทุน ขายนี้ปรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับรายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นปีนี้ โดยอัตรากำ ไรขั้นต้นของ ปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 33 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีต้นทุนขาย อสังหาริมทรัพย์ลดลงจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 24 (ต้นทุนขายปี 2559 จำ นวน 3,056 ล้านบาท, ปี 2558 จำ นวน 4,017 ล้านบาท) ซึ่งสาเหตุหลักจากการลดลง ของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เกิดจากต้นทุนของการขาย ที่ดินจำ นวน 862 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558 อย่างไร ก็ตาม ไม่มีรายการขายที่ดินเกิดขึ้นในปี 2559 นี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วนที่เป็น ของบ้านและคอนโดมีเนียม จะพบว่าต้นทุนจากการขาย บ้านและคอนโดมีเนียมลดลงจากปีที่แล้วถึง 99 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นทำ ให้มีการ รับรู้ต้นทุนจากการขายบ้านลดลง 317 ล้านบาท ส่วน ต้นทุนของโครงการคอนโดมิเนียมมีมูลค่าที่รับรู้ต้นทุน ขายเพิ่มจากปีก่อนประมาณ 218 ล้านบาท เนื่องจากได้ เริ่มโอนกรรมสิทธิ์โครงการใหม่ในช่วงปลายปี 2558 และ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2559 เพิ่มเติมจำ นวน 2 โครงการ ได้แก่ เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77 และ เอ สเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา

   ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 มากกว่าเท่าตัว เนื่องมาจากยอดรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงไตรมาส 2 มีการปรับตัว ของราคาวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นโดยประมาณ ร้อยละ 1.0 ของมูลค่าโครงการ อีกทั้งมีการปรับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สูงขึ้นและแข่งขันกับคู่แข่งได้ บริษัทฯ จึงจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมในส่วนนี้ แต่ยังคงรักษาระดับราคาไว้อย่างเดิม

  • อัตรากำไรขั้นต้น

   บริษัทฯ มีกำ ไรขั้นต้นในสำ หรับปี 2560 และปี 2559 จำ นวน 1,656 ล้านบาท และ 1,587 ล้านบาทตามลำ ดับ คิดเป็น ร้อยละ 33 และ 34 ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างเป็น สาระสำ คัญสำ หรับอัตรากำ ไรขั้นต้นของทั้งสองปี โดย แนวโน้มในอนาคตบริษัทจะมีการบริหารต้นทุนขายให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ ให้คาดว่าจะสามารถทำ อัตรา กำ ไรขั้นต้นได้เพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต

   บริษัทฯ มีกำ ไรขั้นต้นสำ หรับปี 2559 จำ นวน 1,587 ล้านบาท ปี 2558 จำ นวน 1,381 ล้านบาท และปี 2557 จำ นวน 805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34, 26 และ 33 ตามลำ ดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตรากำ ไรขั้นต้นปี 2559 มีสาเหตุจาก การที่บริษัทฯ มีการปรับราคาขายสูงขึ้น ทำ ให้อัตรากำ ไร ขั้นต้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก และบริษัทฯ มีการบริหาร ต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ ให้สามารถเพิ่ม อัตรากำ ไรขั้นต้นได้มากกว่าปี 2558

  • กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนที่ยังไม่เกิด ขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ นวน 33 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน ราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคา ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการเช่าพื้นที่ อัตราการเพิ่ม ค่าเช่า อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทน นอกจากนั้นเป็น รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน และรายได้ประเภทอื่นๆ ของบริษัทฯ ตาม รายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 17 มกราคม 2561

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนที่ยังไม่เกิด ขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ นวน 44 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมิน ราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 5 มกราคม 2560 และ 3 กุมภาพันธ์ 2560

   สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่า ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำ นวน 26 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

  • ค่าใช้จ่ายในการขาย
   ประเภท โอน
   2560 2559 2558
   ล้านบาท ยอดโอน % ต่อยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน % ต่อยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน % ต่อยอดโอน
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 742.8 4,958.1 15.0% 519.3 4,643.3 11.2% 535.8 4,187.9** 12.8%
   % เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน 223.5   3.8% (16.5)   (1.6%) 215.6   (0.4%)

   *** รายได้รวมสำ หรับปี 2558 เท่ากับ 5,398.02 ล้านบาท ซึ่งรวมรายได้จากการขายที่ดินจำ นวน 1,210.10 ล้านบาท เพื่อ การเปรียบเทียบรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและห้องชุด ตัวเลขยอดโอนข้างต้นสำ หรับปี 2558 จึงไม่รวมยอดราย ได้จากการขายที่ดิน

   ค่าใช้จ่ายในการขายหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย ทางการตลาด และ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย อื่นๆ โดยค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะจะแปรผันตามรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559 บริษัทฯ มียอดโอนเพิ่มมากขึ้น จึงทำ ให้ค่าใช้จ่าย ส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการเพิ่มค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ส่วนของค่าสื่อออนไลน์ และการจัด Event ต่างๆ และในปี 2560 บริษัทเริ่มขยายกลุ่มฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ จึง ทำ ให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จากการบุกเบิกตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทำ ให้บริษัทฯ ได้รับยอดขายจากต่างประเทศกว่า 1,049 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 10% ของยอดโอนปี 2560

   สำหรับปี 2559 มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในส่วนของป้าย ค่าสื่อออนไลน์ และการจัด Event ต่างๆ ทำ ให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว

   อย่างไรก็ดีในปี 2559 รัฐบาลได้ออกนโยบายลด ค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 1 เหลือเพียงอย่างละ ร้อยละ 0.01 ในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2559 ดังนั้น จึงทำ ให้ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมสำ หรับปี 2559 ลดลงแม้ว่าจะมียอดโอนเพิ่มขึ้นก็ตาม

  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   ประเภท โอน
   2560 2559 2558
   ล้านบาท ยอดโอน % ต่อ ยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน % ต่อ ยอดโอน ล้านบาท ยอดโอน % ต่อ ยอดโอน
   ค่าใช้จ่ายในการ
   บริหาร
   577.7 4,958.1 11.7% 523.9 4,643.3 11.3% 436.0 4,187.9** 10.4%
   % เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53.8   0.4% 87.9   0.9% 42.5   (5.6%)

   *** รายได้รวมสำ หรับปี 2558 เท่ากับ 5,398.02 ล้านบาท ซึ่งรวมรายได้จากการขายที่ดินจำ นวน 1,210.10 ล้านบาท เพื่อ การเปรียบเทียบรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและห้องชุด ตัวเลขยอดโอนข้างต้นสำ หรับปี 2558 จึงไม่รวมยอดราย ได้จากการขายที่ดิน

   สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารมากกว่า ปี 2559 จำ นวน 53.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

   ค่าใช้จ่ายดูแลบ้านก่อนส่งมอบ และค่าใช้จ่ายในการ ดูแลโครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำ นวนยูนิตของบ้านที่สร้าง เสร็จและจำ นวนโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงจาก 39 โครงการในปี 2559 เป็น 56 โครงการในปี 2560 โดยใน ปี 2561 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่นโยบายในการควบคุมการ ก่อสร้าง รวมถึงบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อให้ค่าใช้จ่ายใน ส่วนนี้ลดลง ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าบริหารงาน เพิ่ม ขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับกับงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย ตัวของธุรกิจ

   อย่างไรก็ดี สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารต่อยอดโอนระหว่าง ปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับ ปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในขณะที่ยอดโอนเพิ่ม สูงขึ้นกว่า 315 ล้านบาท

  • ต้นทุนทางการเงิน

   สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำ นวน 260 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีต้นทุนทางการเงินจำ นวน 237 ล้านบาท โดยต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากดอกเบี้ย หุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำ นวน 2,997 ล้านบาท และ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำ หนดจำ นวน 3,000 ล้านบาท

   สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำ นวน 237 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีจำ นวน 166 ล้านบาทเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง เกิดจากในเดือน ตุลาคม 2558 มีการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2559 มีการออกหุ้น กู้เพิ่มขึ้น 1,353.20 ล้านบาท (ในเดือนเมษายน 2559 มี การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำ หนดจำ นวน 511 ล้านบาท ใน เดือนเดียวกัน) และในเดือนตุลาคม 2559 มีการออกหุ้น กู้เพิ่มขึ้น 647 ล้านบาท

  • กำไรสุทธิ

   สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม ในขณะที่ปี 2559 มีกำ ไร สุทธิจำ นวน 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยมีกำ ไร สุทธิลดลง 165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 โดยหลัก เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าสื่อออนไลน์ และการ จัด Event ต่างๆ นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ มี การขยายกลุ่มฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ จึงทำ ให้ค่าใช้ จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามการเพิ่มการ ลงทุนในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกค้าอย่างละเอียด และ เลือกใช้วิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นทาง ออนไลน์ หรือออฟไลน์ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพโดยตรง รวมทั้งการเปิดตลาดในต่างประเทศ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อยอดขายและกำ ไรที่จะ เพิ่มขึ้นในอนาคต

   นอกจากนั้นในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์จำ นวน 23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสมมติฐานในการคำ นวณหนี้สิน ผลประโยชน์พนักงาน โดยรายการนี้แสดงอยู่ในงบกำ ไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีผลกระทบต่อกำ ไรต่อหุ้นของ บริษัทฯ

   สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 217 ล้านบาท ของปี 2558 ปัจจัย หลักจากการเพิ่มขึ้นของกำ ไรสุทธิเนื่องมาจากการเพิ่ม ขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสามารถ บริหารต้นทุนให้มีต้นทุนลดลง

   จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึง อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ กำไรของบริษัทฯ (Profitability Ratio) สำ หรับปี 2560, 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำ ไรขั้นต้น ร้อยละ 33, 34 และ 26 ตาม ลำ ดับ และบริษัทฯ มีอัตรากำ ไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.93, 5.57 และ 3.97 ตามลำ ดับ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีอัตรา ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 2.94, 8.22 และ 7.27 สำ หรับปี 2560, 2559 และ 2558 ตามลำ ดับ

  • ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายธุรกิจมีแผน ลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพสำ หรับเปิดโครงการใหม่ใน ปี 2561มากขึ้น โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะเน้นกลุ่มลูกค้า ตลาดกลาง-บน มากขึ้น และมีแนวโน้มลงทุนพัฒนาเป็น โครงการ อสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed use) เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนราคาที่ดินปรับสูงขึ้นมาก ไม่สามารถคุ้มทุน หากพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม เพียงอย่างเดียวขณะที่คาดว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคจะมีแนวโน้มทรงตัว จาก กำ ลังซื้อในต่างจังหวัดที่มีอยู่จำ กัด ประกอบกับ หลายธุรกิจยังคงมีที่อยู่อาศัยคงค้างอยู่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบ การให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่ม การก่อสร้างทางด่วน และขยายเส้นทางถนนใหม่ๆ รอบตัวเมืองกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เพราะจะ ช่วยเพิ่มทำ เลใหม่ที่เหมาะสมสำ หรับ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และยังช่วยการกระจาย ตัวของเศรษฐกิจ

   ผู้ประกอบการหลายรายเห็นว่านักลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อน สำ คัญที่ช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ใน ระยะหลังพบว่านักลงทุนระยะยาวที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อปล่อยเช่าหรือถือครองระยะยาวเริ่มอิ่มตัว เนื่องจากมีการลงทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี ประกอบกับ ผลตอบแทนการเช่าลดลง (คาดว่าต่ำ กว่าร้อยละ 6 ต่อปี) ทำ ให้ความน่าสนใจที่จะลงทุนน้อยลง ดังนั้นความต้องการ ซื้อจากกลุ่มนักลงทุนในระยะต่อไปอาจไม่เร่งตัวขึ้นมาก นักเพราะจะลงทุนด้วยความระมัดระวังและเลือกสรร สินค้าอย่างดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่ม นักลงทุนชาวจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำ ให้ราคา ของอสังหาริมทรัพย์ในบางโครงการและบางพื้นที่ เช่น พัทยาปรับเพิ่มขึ้น และมองว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่ม ลูกค้าที่มีรายได้ ระดับกลาง-ล่าง ซึ่งถือเป็นอุปสรรค สำ คัญในการดำ เนินธุรกิจ จึงเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ควร เพิ่ม ความยืดหยุ่นในการพิจารณาให้สินเชื่อ และมีเกณฑ์ ในการให้สินเชื่อลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลาง-ล่างที่ต่าง ออกไป หรือพิจารณาเกณฑ์ผู้ติดเครดิตบูโรที่ชำ ระหนี้ เรียบร้อยแล้วเพียง 2 ปีจากเดิมที่ต้องรอถึง 3 ปี นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์หันมา พิจารณาแนวทางการให้สินเชื่อแบบ Pre-mortgage เช่น เดียวกับธนาคารในสิงคโปร์และมาเลเซีย เพื่อแก้ไขปัญหา การขอสินเชื่อไม่ผ่านเมื่อถึงเวลาโอนที่อยู่อาศัย

   นอกจากนี้ผู้ประกอบการเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้ง พื้นที่ให้เช่า ใน Community mall เปิดใหม่ และการลงทุนใน โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed use จึงมีความกังวลว่า จะเกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในบางพื้นที่ในอนาคต อีก ทั้งยังมองว่าปัจจุบันผู้เช่า ร้านค้าในหลายกิจการ เช่น ร้านขายเสื้อผ้า โรงเรียนกวดวิชา รวมถึงกิจกรรมบันเทิง ต่างได้รับผลกระทบ จากธุรกิจออนไลน์ที่เข้ามาแข่งขัน การปล่อยพื้นที่ให้ เช่าจึงมีความเสี่ยงและควรต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญ ในการบริหารดังจะเห็นได้จาก Community mall หลายแห่งต้องปิดกิจการไป ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยังมี การปล่อยสินเชื่อให้กับการลงทุนประเภทนี้ค่อนข้างมาก

  4. ฐานะการเงิน

  4.1 สินทรัพย์

   
  2560
  2559
  2558
  สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 13,510 13,516 12,861
  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ล้านบาท) (6) 655 905
  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (0.0) 5.1 7.6
  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) 11,474 11,396 10,931
  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ล้านบาท) 78 465 1,089
  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 0.7 4.2 11.1

  สำหรับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากการลดลงในที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิกับรายการที่เพิ่มขึ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เงินมัดจำ ค่าที่ดิน และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  โดยการลดลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีสาเหตุมาจากค่าเสื่อมราคาที่รับรู้ใน ระหว่างปี และขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม จำ นวน 98 ล้านบาท และ 33 ล้านบาทตามลำ ดับ ส่วนการเพิ่มขึ้น ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและเงินมัดจำ ค่าที่ดิน มีสาเหตุมาจากการพัฒนาโครงการแนวราบในโซน บางนา ไทรน้อย และรังสิตเพิ่มเติม และพัฒนาโครงการ แนวสูงในโซนราชดำ ริ และรัตนาธิเบศร์ รวมถึงการซื้อที่ดิน เพิ่มเติมย่านบางนา หทัยราษฎร์ รังสิต และบางละมุง ส่วน การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีสาเหตุมาจาก ค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้าจากผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ในปี 2559 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากงานระหว่าง พัฒนาการเปิดโครงการใหม่ในปี 2558 หลายพื้นที่ คือ โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์(ไทรน้อย), วงแหวน- รามอินทรา, วงแหวน-ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง), รังสิต, ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ และบางนาส่วนขยาย นอกจากนี้ยังมีการซื้อที่ดินรอการพัฒนาเพื่อพัฒนาคอนโดมิเนียม โซนสุขุมวิทเพิ่มเติม

  ในปี 2558 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเปิดโครงการใหม่ในหลายพื้นที่ คือ โซนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ (ไทรน้อย), วงแหวน- รามอินทรา, วงแหวน-ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง) และบางนา ส่วนขยาย นอกจากนี้ยังมีการเร่งสร้างคอนโด 2 โครงการ โซนสุขุมวิทและบางนา เพื่อเพิ่มยอดโอนในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2558 ปัจจุบันคอนโด ทั้ง 2 โครงการ สร้าง เสร็จและได้มีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าในช่วง เวลาดังกล่าว

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 เป็นดังนี้

     2560 2559 2558
   กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 524 695 508
   การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 508 -437 -450
   จ่ายภาษีเงินได้ -84 -51 -60
   รวมกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 948 207 -2
   กระแสเงินสดจากการลงทุน -22 -77 -4
   กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -956 -114 91
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/-ลดลง สุทธิ -30 16 85
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาต้นงวด 321 306 221
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 292 322 306

   จากงบกระแสเงินสดข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงจากวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ นวน 30 ล้านบาท เกิดจากผลสุทธิของกิจกรรมการใช้เงินทั้ง 3 กิจกรรม (1) กระแสเงินสดใช้ไป ในกิจกรรมลงทุนจำ นวน 22 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ นวน 956 ล้านบาท และ (3) กระแส เงินสดได้มาจากการดำ เนินงานจำ นวน 948

   เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม ลงทุนที่ลดลงนั้น เป็นผลมาจากบริษัทฯ ลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรลดลงจากปีที่แล้ว ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม จัดหาเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจ่ายชำ ระเงินกู้ยืมระยะ สั้นจากสถาบันการเงินในระหว่างปี โดยเปลี่ยนมาใช้ วงเงินกู้ยืมระยาวแทน สำ หรับกระแสเงินสดได้มาจากการ ดำ เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ดำ เนินงานที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากกำ ไรจากการ ดำ เนินงานที่ลดลงจากปีที่แล้ว

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและ เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ นวน 16 ล้านบาท เกิดจาก (1) การที่บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรม ดำ เนินงาน 207 ล้านบาท (ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทลงทุน ไปในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา และโอน สินทรัพย์ดังกล่าวได้ในงวดบัญชี) (2) กระแสเงินสดใช้ไป ในกิจกรรมลงทุน 77 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินซื้อ เครื่องจักรเครื่องมือก่อสร้าง และยานพาหนะ (3) กระแส เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ นวน 114 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมีการจ่ายชำ ระเงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน, จ่ายต้นทุนทางการเงินและชำ ระคืนเงิน จากการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมเป็นเงินจำ นวน 4,132 ล้านบาท ชำ ระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน, ชำ ระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่าย เงินปันผลรวมเป็นเงิน 155 (อย่างไรก็ดีบริษัทได้ออก หุ้นกู้เพิ่มและรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ระหว่างงวดจำ นวน 4,174 ล้านบาท)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและ เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำ นวน 85 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดรับจากการจัดหาเงิน จำ นวน 91 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้รับเงิน จากการออกหุ้นกู้จำ นวน 2,000 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการออกเพื่อไปชำ ระตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้งจำ นวนหรือบางส่วน

  • เงินมัดจำที่ดิน
    
   2560
   2559
   2558
   เงินมัดจำที่ดิน (ล้านบาท) 292 274 80
   เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน 18 194 -267

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินมัดจำ ที่ดินเพิ่มขึ้น จำ นวน 18 ล้านบาท เนื่องมาจากการวางเงินมัดจำ สำ หรับ ที่ดินใหม่สำ หรับพื้นที่โซนไทรน้อย และโซนบางละมุง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินมัดจำ เพิ่มขึ้น 194 ล้านบาทจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องมาจาก การมัดจำ ที่ดินใหม่สำ หรับพื้นที่โซนรังสิต, โซนไทรม้า, โซน บางนาส่วนเพิ่ม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินมัดจำ ลดลง 267 ล้านบาทจากปี 2557 เนื่องมาจากบริษัทมีการรับโอน ที่ดินในบริเวณบางนาส่วนขยาย และวงแหวน-ราชพฤกษ์ (บางบัวทอง) กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ ส่วนต่อขยาย

  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    
   2560
   2559
   2558
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ล้านบาท) 454 494 535
   เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน (ล้านบาท) -40 -41 25

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจากปีก่อนจำ นวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 มีสาเหตุจากจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของกำ ไรที่เคยรับ รู้มาในปีก่อนของคอมมิวนิตี้มอลล์จำ นวน 32 ล้านบาท และมีการจัดประเภทรายการใหม่จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ พัฒนาอีกจำ นวน 8 ล้านบาท

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุนลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เกิดจากการ ปรับมูลค่ายุติธรรมของกำ ไรที่เคยรับรู้มาในปีก่อนของ คอมมิวนิตี้มอลล์

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนเท่ากับ 535 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากปี 2557 เนื่องมาจากการเพิ่ม ขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างของคอมมิวนิตี้มอลล์ บริเวณ เกษตร - นวมินทร์ชื่อ ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life Style Club)

   ในงวดปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนชื่อ พิคาเดลี่ แบงค็อก (Pickadaily Bangkok) และ ไลฟ์สไตล์ คลับ (Life Style Club) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนข้างต้นเป็นศูนย์สรรพสินค้าโดยจัดแบ่งพื้นที่ สำหรับให้เช่า บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ตามรายงานของผู้ประเมินราคาลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราการเช่าพื้นที่ อัตราการเพิ่มค่าเช่า อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทน

  • ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    
   2560
   2559
   2558
   ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 274 400 411
   เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -126 -11 11

   ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่รับรู้ในปีจำ นวน 98 ล้านบาท รวมถึงการจัดประเภทรายการใหม่จากที่เคย บันทึกเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ไปบันทึกเป็นโครงการ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำ นวน 55 ล้านบาท ประกอบกับปี 2560 บริษัทฯ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน้อยลง จากปีที่แล้วจึงทำ ให้ยอดสุทธิของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ลดลง

   ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากปีก่อนเกิดจากค่าเสื่อมราคาสะสมและมีการขาย ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัท (“ผู้เช่า”) ทำ สัญญาเช่าเพื่อเช่าที่ดิน (“ทรัพย์ที่เช่า”) จากคณะ กรรมการของบริษัทสอง ท่าน (“ผู้ให้เช่า) เพื่อนำ มา ก่อสร้างอาคารสำ หรับใช้เป็นสำ นักงานใหญ่ของบริษัท สัญญาเช่านี้มีระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน การเช่า

   ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ให้เช่าที่ดินที่ตั้งสำ นักงานใหญ่ ได้มีข้อสรุปเป็นการชัดเจนว่าผู้ให้เช่าและผู้เช่ายินยอม ตกลงต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีก 10 ปี ส่วนเรื่องการ กำ หนดราคาค่าเช่าในปีที่ 11 ถึงปี ที่ 20 จะตกลงค่าเช่า กันใหม่ในราคาตลาดหรือราคาที่เหมาะสมต่อไป และหาก ผู้เช่าประสงค์ที่จะเช่าที่ดินต่อไปอีก 10 ปี ผู้เช่าต้องแจ้ง เป็นหนังสือล่วงหน้าตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง เมื่อครบ กำ หนดอายุการเช่าหรือครบกำ หนดอายุสัญญาเช่าที่จะได้ มีการต่ออายุกันออกไปไม่ว่ากี่คราวก็ตาม หรือสัญญาได้ เลิกกันโดยความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องจัดการทรัพย์ที่ เช่าให้กลับคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนมีการเช่า และจะต้อง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่สร้างบนทรัพย์ที่เช่า หาก ครบกำ หนดระยะเวลาแล้ว ผู้เช่าไม่รื้อถอนและขนย้าย ทรัพย์สินออกไป หรือรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินยังไม่ แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ผู้เช่าตกลงให้สิ่งปลูกสร้างดัง กล่าวตกเป็นส่วนควบของที่ดินทรัพย์ที่เช่ารวมถึงทรัพย์สิน ที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างและในทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ให้เช่าทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้หาก ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์รับสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้ ผู้เช่ายังต้อง รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ เช่น ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง

   การยินยอมต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 10 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่า ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ คัญต่องบการ เงินของบริษัท

   ณ 31 ธันวาคม 2558 สิ่งปลูกสร้างรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ใน สิ่งปลูกสร้างและในทรัพย์ที่เช่า ซึ่งบันทึกไว้ในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ถูกจัด ประเภทรายการใหม่ (Reclassify) เป็น อาคารบนที่ดินเช่า และเปลี่ยนชื่อเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในปี 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่อง นโยบายการบัญชีที่สำ คัญในหัวข้ออาคารบนที่ดินเช่า เปลี่ยนเป็น “ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า” ตามอายุของอาคารบน ที่ดินเช่าที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ 20 ปี” แล้ว

   ณ 31 ธันวาคม 2560 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามงบการเงิน รวมสำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอด 136 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามลำ ดับ ลดลงจำ นวน 9 ล้านบาท ด้วยรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ตัดจำ หน่ายในระหว่างปีซึ่งรวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายใน การบริหาร โดยเปิดเผยรายการนี้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อที่ 15 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และข้อที่ 32 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยจัดประเภทเป็นค่าเสื่อมราคาและ ตัดจำ หน่าย และบริษัทฯ จะจัดประเภทรายการตัด จำ หน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เป็นค่าเช่าให้ถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในงบการเงินประจำ ปี 2561

   อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขปรับปรุงรายการจาก ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ หน่ายไปเป็นรายการค่าเช่า จำ นวนของค่าเสื่อมราคาและตัดจำ หน่ายที่เปิดเผยใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 32 สำ หรับปี 2560 จะลดลงจาก 57 ล้านบาทเป็น 48 ล้านบาท และ สำ หรับ ปี 2559 จะลดลงจาก 53 ล้านบาทเป็น 45 ล้านบาท ส่วน รายการค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นด้วยจำ นวนที่ปรับปรุง ทำ ให้กำ ไร ขาดทุนในงบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จยังคงเท่าเดิม

   สำหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560, ปี 2559 และปี 2558 มีรายการค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าดังตารางด้าน ล่างนี้ (โดยปรับลดลงจากการตัดจำ หน่ายค่าเช่าจ่าย ล่วงหน้า)

    
   2560
   2559
   2558
   อาคารบนที่ดินเช่า 136 145 153
   เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -9 -8 -9

  • การตั้งสำรองและความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชำ ระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ ระ หนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำ หน่ายบัญชีเมื่อ ทราบว่าเป็นหนี้สูญ

  • อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สำคัญ

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 2.98, 4.38 เท่า และ 3.53 เท่า ตามลำ ดับ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีกำ ไรสุทธิลดลงจากปี 2559 จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทน จากสินทรัพย์ลดลง

  4.2 หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

   
  2560
  2559
  2558
  หนี้สินรวม 10,169 10,201 9,771
  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (32) 430 688
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 347 1,546 1,610
  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 301 492 692
  หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,000 3,000 1,509
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,342 214 933
  หุ้นกู้ 5,976 3,990 3,997

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจาก ปี 2559 จำ นวน 32 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วหนี้สินรวม ของปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกันมาก แต่ในปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน โดยลดสัดส่วนของ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเพิ่มส่วนของ เงินกู้ยืมระยะยาวแทนเพราะสามารถบริหารสภาพคล่อง ทางการเงินได้ดีกว่า ด้วยสาเหตุนี้ทำ ให้ในระหว่างปีมีการ จ่ายชำ ระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำ นวน มากและเพิ่มการกู้ยืมในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน

  ส่วนของหุ้นกู้ ในระหว่างปี 2560 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ ถึงกำ หนดจำ นวน 3,000 ล้านบาท แต่ก็มีการออกหุ้นกู้ ทดแทนในระหว่างปีอีก 2,997 ล้านบาท ดังนั้นยอดหุ้นกู้ ของปี 2560 และ 2559 จึงไม่มียอดแตกต่างกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น จากปี 2558 จำ นวน 430 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากใน เดือน เมษายน 2559 มีการออกหุ้นกู้เพิ่มจำ นวน 1,353 ล้านบาท (ครบกำ หนดและไถ่ถอน 511 ล้านบาท) และใน เดือนตุลาคม 2559 ออกหุ้นกู้เพิ่มจำ นวน 1,647 ล้านบาท (ครบกำ หนดและไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท) อย่างไรก็ดีได้มี การชำ ระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินทำ ให้หนี้สินลดลงจำ นวน 64 ล้านบาท มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิลดลงจำ นวน 919 ล้านบาท และมีการชำ ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน จำ นวน 52 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำ นวน 688 ล้านบาท เนื่องมาจากการออก หุ้นกู้จำ นวน 2,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ ชำ ระเงินกู้ยืมจากธนาคารสำ หรับใช้ในโครงการมากกว่า การกู้จากธนาคารจำ นวน 816 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มากขึ้นกว่าปี 2557 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้นำ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ชำ ระตั๋วแลกเงินระยะสั้น เป็นผลให้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ลดลงจำ นวน 549 ล้านบาท

  • เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปีก่อน 1,199 ล้านบาท เนื่องมาจากการชำ ระคืนในระหว่างปี รวมถึง การลดการกู้ยืมในส่วนนี้ลง โดยเฉพาะส่วนของตั๋วสัญญา ใช้เงิน และใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงินแทน เพราะสามารถบริหารสภาพคล่อง ทางการเงินได้ดีกว่า

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปีก่อนจำ นวน 64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยส่วนใหญ่เกิดจากตั๋วสัญญา ใช้เงินลดลง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำ นวน 549 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ ร้อยละ 25 จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่มาก ขึ้นกว่าปี 2557 อีกทั้งในเดือนเมษายนและตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำ นวน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ชำ ระคืนตราสารหนี้ระยะสั้น (ตั๋วแลก เงิน) ทั้งจำ นวนหรือบางส่วน

  • เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน การเงินเพิ่มขึ้นจำ นวน 937 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าสิ้นปีที่ แล้ว เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน โดยลดสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลง และเพิ่มส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวแทนเพื่อการบริหาร สภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยมีการกู้ยืมเพิ่มในปีนี้จำ นวน 2,723 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าการกู้ยืมในปีที่แล้ว และชำ ระคืนใน ระหว่างปีอีก 1,786 ล้านบาท เป็นผลให้เงินกู้ระยะยาว จากสถาบันการเงินสุทธิแล้วสูงขึ้นจากปีที่แล้ว

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงินสุทธิลดลงจำ นวน 919 ล้านบาท จากปี 2558 หรือ ร้อยละ 57 เกิดจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ที่มากขึ้นทำ ให้สามารถนำ เงินดังกล่าวมาจ่ายชำ ระเงินกู้ ยืมระยะยาวได้มากขึ้น อีกทั้งในเดือนเมษายน 2559 และ เดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม จำ นวน 1,353 ล้านบาทและ 1,647 ล้านบาทตามลำ ดับ เพื่อนำ มาชำ ระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำ หนดไถ่ถอน และชำ ระ เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวบางส่วนเนื่องจากหุ้นกู้มีต้นทุน ทางการเงินที่ต่ำ กว่า

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงินลดลงจำ นวน 816 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ ร้อยละ 33 จากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่มาก ขึ้น อีกทั้งในเดือนเมษายนและตุลาคม พ.ศ.2558 บริษัทได้ มีการออกหุ้นกู้จำ นวน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ ชำ ระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำ นวน และบางส่วน และใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จึงลดการใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  • หุ้นกู้

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดหุ้นกู้มีจำ นวน 6,976 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยที่ 14 ล้านบาท โดย ในระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำ หนดจำ นวน 3,000 ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้ทดแทนในระหว่างปีอีก 2,997 ล้านบาท สำ หรับปี 2560 บริษัทได้ออกจำ หน่าย หุ้นกู้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกจำ หน่าย หุ้นกู้จำ นวน 654.5 ล้านบาท (จำ นวน 654,500 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำ หนดไถ่ถอนในวันที่ 31 มกราคม 2563

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกจำ หน่ายหุ้น กู้จำ นวน 1,500 ล้านบาท (จำ นวน 1,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย สิทธิ ชนิดมีประกันและผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อน ครบกำ หนด ครบกำ หนดไถ่ถอนในวันที่ 5 เมษายน 2563

   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกจำ หน่ายหุ้นกู้ จำ นวน 842.3 ล้านบาท (จำ นวน 842,300 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำ หนดไถ่ถอน ในวันที่ 30 เมษายน 2564

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดหุ้นกู้มีจำ นวน 6,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 จำ นวน 1,484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ 111 ไม่ระบุชื่อ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออก และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้งก็ได้

   เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกจำ หน่ายหุ้นกู้ จำ นวน 646.8 ล้านบาท (จำ นวน 646,800 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำ หนดไถ่ถอน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกจำ หน่าย หุ้นกู้จำ นวน 1,000 ล้านบาท  (จำ นวน 1,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อย สิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบ กำ หนดไถ่ถอนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทสามารถ ไถ่ถอนได้ก่อนครบกำ หนด ในขณะเดียวกันมีหุ้นกู้ที่จะถึง ครบกำ หนดชำ ระจำ นวน 1 รุ่น ชื่อหุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำ หนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำ นวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนครบทั้งจำ นวนแล้ว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

   โดยในวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้เพิ่ม จำ นวน 1 รุ่น ชื่อ หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 จำ นวน 1,353 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหุ้นกู้ที่จะถึง ครบกำ หนดชำ ระจำ นวน 1 รุ่น ชื่อหุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำ หนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 จำ นวน 511 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ ไถ่ถอนครบทั้งจำ นวนแล้ว ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดหุ้นกู้มีจำ นวน 5,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำ นวน 1,995 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 โดยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มี หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งออก เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำ นวน เทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจะออกและ เสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือ หลายครั้งก็ได้ บริษัทฯ จึงออกหุ้นกู้ จำ นวน 2 ครั้ง ในปี 2558

  • ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
    
   2560
   2559
   2558
   ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 70 1,402 1,280
   เพิ่มขึ้น/-ลดลงจากปีก่อน -1,332 122 -316

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั๋วแลกเงินระยะสั้นมีจำ นวน 70 ล้านบาท ลดลง 1,332 ล้านบาทจากสิ้นปีที่แล้ว เป็นผล มาจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาเงินทุน โดยลดสัดส่วน ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลง และเพิ่มส่วน ของเงินกู้ยืมระยะยาวแทนเพื่อการบริหารสภาพคล่องที่ดี ขึ้น ทำ ให้ในระหว่างปีมีการชำ ระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้น จำ นวนมาก และลดการกู้ยืมในส่วนนี้ลง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น จำ นวน 122 ล้านบาท จากปี 2559 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เพื่อนำ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เนื่องจากตั๋ว แลกเงินระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมธนาคารและเป็นการกู้ที่ไม่มีหลักประกัน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การลดลงของตั๋วแลกเงินระยะ สั้นจำ นวน 316 ล้านบาท จากปี 2557 หรือ ร้อยละ 20 เนื่องมาจากในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้จำ นวน 2,000 ล้านบาท เพื่อชำ ระคืนเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมจากสภาบันการเงินทั้งจำ นวนและบางส่วน

  • ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำ นวน 3,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ นวน 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำ ไร สำ หรับปี 2560 จำ นวน 98 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือ หุ้นลดลงเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2560 จำ นวน 49 ล้านบาท และมีรายการผลขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์จำ นวน 23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสมมติฐานในการคำ นวณหนี้สินผล ประโยชน์พนักงาน อย่างไรก็ตาม โดยรายการนี้แสดงอยู่ ในงบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีผลกระทบต่อกำ ไร ต่อหุ้นของบริษัทฯ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ นวน 3,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ นวน 224 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำ ไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ หรับปีจำ นวน 263 ล้านบาท และ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2558 จำ นวน 39 ล้านบาท

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ จำ นวน 3,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากการเพิ่ม ขึ้นของกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ หรับปี จำ นวน 217 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำ หรับปี 2557

  • สภาพคล่อง
    
   2560
   2559
   2558
   กระแสเงินสดจากการดำ เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 524 695 508
   การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 508 -437 -450
   จ่ายภาษีเงินได้ -84 -51 -60
   รวมกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 948 207 -2

   กระแสเงินสดรวมจากการดำ เนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง การพัฒนาเพิ่มขึ้น และเงินสดใช้ไปสำ หรับค่ามัดจำ ที่ดินลดลง เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงซื้อที่ดินและมีการจ่ายเงินมัดจำ ค่าที่ดินเป็นจำ นวนมากเพื่อรองรับโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตจึงมีการใช้เงินลงทุนในส่วนนี้สูง ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ จึงควบคุมการลงทุนในส่วนนี้ และยังเพิ่มนโยบายการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ โดยควบคุมทั้งการก่อสร้างโครงการใหม่และเร่งระบายสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ ทำ ให้ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีเงินสดรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำ นวนมาก และส่งผลให้กระแสเงินสดรวมจากการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น

    
   2560
   2559
   2558
   กระแสเงินสดจากการลงทุน -22 -77 -4

   กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 ที่ลดลง จากปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรลดลง รวมถึงเงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำ ประกันสำ หรับ วงเงินหนังสือค้ำ ประกันถึงครบกำ หนดและปลอดภาระ ในระหว่างปีกว่า 32 ล้านบาท จึงส่งผลให้กระแสเงินสด ใช้ไปในการลงทุนลดลง

    
   2560
   2559
   2558
   กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน -956 -114 91

   กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 ที่เพิ่ม ขึ้นจากปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการชำ ระคืนหุ้นกู้ที่ ถึงกำ หนดในระหว่างปีจำ นวน 3,000 ล้านบาท จ่ายชำ ระ เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำ นวน 1,200 ล้านบาท ประกอบกับการจ่ายชำ ระต้นทุนทางการเงินจำ นวน 595 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจำ นวน 49 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างงวดมีการออกหุ้นกู้และกู้ยืมเงิน กู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม แต่เป็นสัดส่วนที่ น้อยกว่าการจ่ายชำ ระ จึงทำ ให้เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม จัดหาเงินปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

   ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 114 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิด จากมีการจ่ายชำ ระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน, จ่ายต้นทุนทางการเงินและชำระคืนเงินจากการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมเป็นเงินจำ นวน 4,132 ล้านบาท ชำระเงินเบิก เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, ชำระ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายเงินปันผลรวม เป็นเงิน 155 (อย่างไรก็ดีบริษัทได้ออกหุ้นกู้เพิ่มและรับ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินระหว่างงวดจำนวน 4,174 ล้านบาท)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระแสเงินสดจากการจัดหา เงินได้มาจากการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท สำหรับเงิน กู้ยืมระยะยาวจากธนาคารนั้นการเบิกและชำระคืนสุทธิ เท่ากับชำระคืนประมาณ 816 ล้านบาท และชำระวงเงิน ตั๋วเงินระยะสั้นและจ่ายต้นทุนทางการเงินจำนวน 549 ล้านบาท และ 486 ล้านบาท ตามลำดับ

  • อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่สำคัญ

   การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4.75 เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2.07 เท่า โดยเพิ่มขึ้น 2.68 เท่า เนื่องมาจากบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนลดลง สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนด ชำ ระในหนึ่งปี โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลด ลงจากการจ่ายชำ ระคืนในระหว่างปี และลดการกู้ยืมใน ส่วนนี้โดยใช้เงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวแทน ส่วนหุ้นกู้ ที่ถึงกำ หนดชำ ระในหนึ่งปีลดลงเนื่องมาจากมีหุ้นกู้ที่ครบ กำ หนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปีของปี 2559 จำนวน 3,000 ล้านบาท ในขณะที่หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปีของ ปี 2560 นั้นมีเพียง 1,000 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงทำ ให้หนี้สินหมุนเวียนสำ หรับปี 2560 ลดลง และส่งผล ต่ออัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้น

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.26 เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.11 เท่า โดยเพิ่มขึ้น 0.15 เท่า ด้วยสาเหตุ ที่กล่าวไว้ย่อหน้าข้างต้น ทำ ให้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ลดลงจำ นวนมากเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้ว และส่งผล ให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วดีขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.07 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก 2.44 เท่า ในปี 2558 เนื่องจาก หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำ นวน 1,152 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 25 สาเหตุหลักจากหุ้นกู้ที่ถึงกำ หนดชำ ระภายใน หนึ่งปีเพิ่มขึ้นจำ นวน 1,491 ล้านบาท

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.11 เท่า ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก 0.09 เท่าในปี 2558 เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาก กิจกรรมดำ เนินงาน ณ ปี 2559 จำ นวน 207 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน จำ นวน 77 ล้านบาท และ 114 ล้านบาท ตามลำ ดับ ส่งผลให้เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ นวน 16 ล้านบาท

   การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำ ระดอกเบี้ยเป็น 1.55 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2.44 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยลดลง 0.89 เท่า ทั้งนี้ความสามารถใน การชำ ระดอกเบี้ยเกิดจาก กำ ไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี เงินได้จากการดำ เนินงานหารด้วยต้นทุนทางการเงิน ซึ่งใน ปี 2560 มีกำ ไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากการ ดำ เนินงานน้อยกว่าปี 2559 จำ นวน 175 ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ 30 ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินปี 2560 มากกว่าปี 2559 จำ นวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ด้วยสัดส่วนของกำ ไรที่ลดลงแต่ต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นใน ปีนี้ ทำ ให้อัตราส่วนความสามารถในการชำ ระดอกเบี้ยใน ปี 2560 ลดลงจากปี 2559

   ในขณะที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำ ระดอกเบี้ย (Cash Basis) เป็น 1.59 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเพิ่มขึ้น 1.09 เท่า เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา จากการดำ เนินงานจำ นวน 948 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 741 ล้านบาทจากปี 2559 ซึ่งมีกระแสเงินสดได้มาจาก การดำ เนินงานจำ นวน 207 ล้านบาท โดยกระแสเงินสด จากการดำ เนินงานที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินสดรับที่เพิ่มขึ้นจาก โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และเงินสดใช้ ไปสำ หรับค่ามัดจำ ที่ดินที่ลดลง

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำ ระดอกเบี้ยเป็น 2.44 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจาก 2.63 เท่า ใน ปี 2558 ทั้งนี้ความสามารถในการชำ ระดอกเบี้ยเกิดจาก กำ ไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากการดำ เนินงาน หารด้วยต้นทุนทางการเงิน ซึ่งในปี 2559 มีกำ ไรก่อน หักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากการดำ เนินงานมากกว่า ปี 2558 จำ นวน 140.18 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 อย่างไร ก็ดีมีต้นทุนทางการเงินปี 2559 มากกว่าปี 2558 จำ นวน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า ดังนั้นจึงทำ ให้ความสามารถในการชำ ระดอกเบี้ยใน ปี 2559 มีจำ นวนลดลงจากปี 2558 ในขณะที่บริษัทมี อัตราส่วนความสามารถชำ ระดอกเบี้ย (Cash Basis) เป็น 0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก 0.12 เท่า ของปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ ดำ เนินงานจำ นวน 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 ซึ่งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานใช้ไปจำ นวน 2 ล้านบาท

   การวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.04 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 3.08 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุมาจาก หนี้สินของบริษัทที่ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยหนี้สินของบริษัท ที่ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินระยะสั้นและ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมทั้งหนี้สินจากสัญญาเช่า การเงินที่ลดลงจากการชำ ระคืนในระหว่างปี

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 3.08 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยลดลงจาก 3.16 เท่า ในปี 2558 และปี 2557 ทั้งนี้การลดลงของอัตราส่วน หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดจาก การรับรู้รายได้จาก การโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการบริหารต้นทุน และบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรา กำ ไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีสินค้าคงเหลือรอขาย มูลค่า 11,396 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ โอนกรรมสิทธิ์แล้วจะทำ ให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วน ของผู้ถือหุ้นทยอยลดลง

  • การดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ

   บริษัทฯ มีหน้าที่ตามข้อกำ หนดสิทธิที่จะต้องดำ รงหนี้สิน สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน 3:1 เท่า เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำ หนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าที่ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน สำ หรับหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ ได้แก่

   • 1) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
    รวมถึงบริษัทมีหน้าที่ตามข้อกำ หนดสิทธิที่จะต้องดำ รงหนี้ สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ให้เกิน. 3:1.เท่า.เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำ หนดสิทธิข้อ 6.2 หน้าที่ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติ ข้อ 6.2.11 เงื่อนไขทางการเงิน ระบุให้หนี้สินสุทธิที่นำ มาคำ นวณต้องหักด้วยเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝาก ธนาคารที่มีภาระค้ำ ประกัน สำ หรับหุ้นกู้ ได้แก่
   • 2) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
   • 3) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำ หนดไถ่ถอนปี.พ.ศ.2556 ที่ผู้ออก หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
   • 4) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562
   • 5) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563
   • 6) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
   • 7) หุ้นกู้ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 (ชุดที่ 1) ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) และหุ้นกู้ชนิดทยอยชำ ระคืนเงิน ต้นของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำ กัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 (ชุดที่ 2) ครบกำ หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (หุ้นกู้ชุดที่ 2)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ดำ รงอัตราส่วนหนี้ สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.68 เท่า (ตามหน้าที่ ในข้อกำ หนดสิทธิฯข้อ 6.2.11 สำ หรับหุ้นกู้ข้อ 1) และ ได้ ดำ รงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.53 เท่า สำ หรับหุ้นกู้ ข้อ 2) – ข้อ 5) และ ข้อ 7) ตาม หน้าที่ในข้อกำ หนดสิทธิฯข้อ 6.2.11) และสำ หรับหุ้นกู้ ข้อ 6) ตามหน้าที่ในข้อกำ หนดสิทธิฯข้อ 7.2.12) เงื่อนไข ทางการเงิน ระบุให้หนี้สินสุทธิที่นำ มาคำ นวณต้องหักด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ ประกัน

   อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการทางการเงิน รองรับดังนี้ คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการชำ ระคืนหนี้ สถาบัน การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหนี้ ทั้งระยะสั้นและหรือระยะยาวบางส่วน เพื่อดำ รงอัตราส่วน ดังกล่าว และบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม 4) เร่งการขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ โครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนทั้งโครงการแนวราบและ โครงการแนวสูง ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างเหมาะสม บริษัทฯ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเพิ่มยอดรับรู้รายได้ และลดค่าใช้จ่ายลง ทำ ให้กำ ไรของบริษัทสูงขึ้นและ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงและ โครงสร้างเงินทุนอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

CALL.1797
INDEX
CORPORATE
Company Profile
Vision & Mission
Organization Structure
Investor Relations
Classified
 
 
SINGLE HOME
Areeya Sawana Kaset - Nawamintr
Areeya Metro Kaset – Nawamintr
Areeya Bussaba Ladprao
 
 
TOWNHOME
Areeya Mandarina Sukhumvit77
Areeya ToBe Kaset - Nawamintr
Areeya Mova Kaset - Nawamintr
Daily Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Kaset - Nawamintr
The Colors Premium Chaengwattana – Tiwanon
The Colors Premium Bangna
The Colors Premium Bangna Km.10
 
 
CONDOMINIUM
a space I.D. (Coming soon)
a space ME (Coming soon)
a space Sukhumvit 77
a space Asoke – Ratchada
a space Hideaway Asoke - Ratchada
a space Kaset
a space Play Ratchada – Sutthisan
 
 
© COPYRIGHT 2012, AREEYA PROPERTY PLC.